Nasza misja

Super User. Opublikowano w Uncategorised

MISJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W GOSTYNINIE

Motto naszej pracy: "Akceptuję Cię takim, jakim jesteś. Wierzę w Ciebie w twoje możliwości. Najpierw spróbuj samodzielnie, ale gdy mnie potrzebujesz jestem dla Ciebie".
Wizja przedszkola Nr 4 w Gostyninie to:
Przedszkole stwarza każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości i potrzeb. Przygotowuje dzieci do twórczego rozwiązywania problemów, ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań oraz zdobywania wiedzy i umiejętności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i  w życiu dorosłym. Przedszkole skoncentrowane jest na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności ruchowej, werbalnej, muzycznej, plastycznej i teatralnej. Przedszkole zapewnia aktywny udział rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego w pracach na rzecz rozwoju naszego przedszkola i jego oferty edukacyjnej.

Ideą działania przedszkola jest wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka, skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
Miejskie Przedszkole nr 4 w Gostyninie jest placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.


Przedszkole:

 • Zapewnia  dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.
 • Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Wspiera  działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Kształtuje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne.
 • Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 • Organizuje sprawne zarządzanie placówką, dba o dobry wizerunek placówki w środowisku.
 • Wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje potencjał i inwencję pracowników.
 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.
 • Akceptuje  dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.
 • Buduje u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre, a co złe.
 • Czuwa się nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.
 • Prezentuje twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.
 • Gwarantuje wysoko wykwalifikowaną kadrę.
 • Wzbudza zainteresowanie życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.
 • Jest otwarte na propozycje i oczekiwania rodziców.
 • Zachęca dzieci do twórczości: poetyckiej, plastycznej, aktywności muzycznej, tanecznej, teatralnej.
 • Łączy pokolenia i wzmacnia więzi rodzinne.
 • Nawiązuje do tradycji lokalnych i regionalnych.
 • Organizuje dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.
 • Rozwija twórczy potencjał dzieci.
 • Pozyskuje rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.
 • Tworzy rodzinną i domową atmosferę.
 • Wspomaga rodziców w sytuacjach problemowych.
 • Zapewnia absolwentom dobry start w szkole


WIZJA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Absolwent Miejskiego Przedszkola Nr4 w Gostyninie:

 • Jest otwarty na świat i ludzi.
 • Jest komunikatywny oraz aktywny, dociekliwy, kreatywny i twórczy.
 • Ma pozytywny obraz samego siebie.
 • Ma świadomość własnej tożsamości.
 • Kultywuje tradycje narodowe i regionalne.
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem.
 • Odróżnia dobro od zła.
 • Dostrzega potrzeby własne oraz innych ludzi.
 • Nie boi się wyrażać własnych opinii.
 • Dąży do rozwiązywania problemów.
 • Dostrzega ważność podstawowych wartości: prawda, dobro i piękno.
 • Okazuje szacunek innym ludziom.
 • Jest wobec nich otwarty i tolerancyjny.
 • Potrafi wyrażać siebie poprzez poezję, sztukę, muzykę i taniec.
 • Potrafi okazywać wrażliwość na piękno.
 • Posiada umiejętność formułowania ocen estetycznych i "smak" artystyczny.
 • Potrafi być kreatywny, odgrywać role i wyrażać siebie w tańcu.
 • Okazuje szacunek dla tradycji kulturowych naszych przodków.
 • Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej nas przyrody.
 • Odkrywa własne możliwości, gromadzi doświadczenia  oraz odczuwa sens własnego działania.
 • Jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Wierzy w siebie, posiada wysoką motywację wewnętrzną do uczenia się.
 • Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole podstawowej - osiąga dojrzałość szkolną.