Statut przedszkola

Super User. Opublikowano w Uncategorised

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 rady pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gostyninie dnia 13.09.2013r.

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA nr 4 w Gostyninie

obowiązuje od 13.09.2013 r.

 (Przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2013 r.uchwałą nr 9 z 13.09.2013 r.)

Statut przedszkola opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 , poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. Unr 157 poz. 1240)

 1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

 1. Kodeksu Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).

 1. Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 i 527).

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych

szkół. Załącznik nr 1 (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17).

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 1. Uchwały Rady Miasta Gostynina nr 51/IX/2011 z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie ustalenia czasu realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

.

10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

Informacje ogólne

§ 1

   1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Miejskie Przedszkole nr 4

   2. Siedzibą przedszkola jest Gostynin, ul. Armii Krajowej 7

3. Inne dane o przedszkolu: poczta: 09-500 Gostynin, NIP: 971-05-64-892,

REGON: 610023530

4. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miejską Gostynin.

5. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci zdrowe i z deficytami

rozwojowymi.

6. W przedszkolu wszystkie dzieci nauczane są w języku polskim.

7. Na wniosek rady pedagogicznej organ prowadzący może nadać przedszkolu imię.

8. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Przedszkola sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

9. Czas pracy przedszkola i terminy przerw zatwierdza organ prowadzący w Arkuszu organizacyjnym na każdy rok szkolny.

Obecnie przedszkole czynne jest w godzinach: 6.30 -16.30

10. W czasie przerwy wakacyjnej dzieci mogą uczęszczać do przedszkola pełniącego dyżur w mieście.

Cele i zadania przedszkola

§2.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych, a w szczególności w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Cele przedszkola są następujące:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 2. wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;

 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 5. troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych;

 6. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 7. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 8. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej , etnicznej i religijnej;

 9. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.

 10. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

§3.

Zadania przedszkola określa się jako dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz harmonijny przebieg wychowania i kształcenia poprzez:

 1. stwarzanie i organizowanie całościowego procesu edukacyjnego wspomagającego psycho- fizyczny rozwój dziecka, szczególnie w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

  1) poznawanie i rozumienie siebie i świata;

  2) nabywanie umiejętności poprzez działanie;

  3) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;

  4) budowanie systemu wartości.

 2. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka

 3. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 4. organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli Przedszkole taką działalność prowadzi.

§4.

Sposób realizacji zadań:

 1. różnorodne zabawy dowolne i zorganizowane;

 2. zajęcia indywidualne, grupowe, dowolne kierowane przez nauczycielkę;

 1. spacery, wycieczki piesze i autokarowe;

 1. czynności samoobsługowe, prace porządkowe, gospodarcze i ogrodnicze;

 1. obserwowanie dzieci, prowadzenie pracy indywidualnej i wyrównawczej; diagnoza umiejętności dzieci 5-cio i 6-letnich;

 1. systematyczne przekazywanie rodzicom informacji o dzieciach;

 1. dla chętnych dzieci, za zgodą rodziców prowadzenie zajęć dodatkowych z: rytmiki, tańca współczesnego, nauki języka angielskiego i katechezy;

 1. objęcie dzieci potrzebujących opieką specjalistyczną : logopedyczną, psychologiczną, kompensacyjno-korekcyjną itp.

  Określone w § 7 ust.1 i ust.2 zadania Przedszkole realizuje opierając się na założeniach zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także wskazaniach metodycznych, w szczególności realizacja ta polega na:

1) umożliwieniu wychowankom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

2) udzieleniu dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

3) integrowaniu treści edukacyjnych;

4) wspomaganiu indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;

 1. ścisłym współdziałaniu z rodzicami i opiekunami wychowanków oraz współpracy ze szkołami, instytucjami kultury i oświaty, poradniami specjalistycznymi oraz innymi.

Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalane jest w programie rozwoju placówki i w planach poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

§ 5

1. W Przedszkolu organizuje się i udziela wychowankom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawieRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana przez dyrektora Przedszkola polega w szczególności na:

 1. rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,

 1. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

3) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

3. O objęciu dziecka zajęciami edukacyjnymi o charakterze wyrównawczym, zajęciami specjalistycznymi lub terapeutycznymi decyduje dyrektor Przedszkola.

 1. Dziecko ma prawo i możliwość uczestnictwa w przedszkolu w odpowiednio zorganizowanych zajęciach rozwijających jego uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych innych o charakterze terapeutycznym), którebędą zaspakajały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

 1. Szczególną troską należy objąć dzieci niepełnosprawne, zagrożone niedostosowaniem społecznym oraz dzieci posiadające wyjątkowe uzdolnienia, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z przewlekłą chorobą, ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną, ze względu na niepowodzenia edukacyjne, ze względu na zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, ze względu na trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego z tym związaną z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

dziecka, rodziców dziecka, nauczyciela lub specjalisty, poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym specjalistycznej, pomocy nauczyciela,pielęgniarki środowiskowej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.

4. Zajęcia specjalistyczne organizuje się w ciągu roku szkolnego.

Nauczyciel przedszkola zobowiązany jest do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka na podstawie obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel udziela takiej pomocy prowadząc zajęcia o charakterze terapeutycznym w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem lub udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci szczególnie uzdolnionych mających wyjątkowe predyspozycje i prowadzi je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. O podjętej pracy informuje jednocześnie dyrektora przedszkola.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu organizowana jest w szczególności w formie:

1)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym

2)w formie porad i konsultacji

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dzieci,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

5)organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci

7.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników od 2 do 5.

2) Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy które powodują zakłócenia w komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Zajęcia te prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii. Liczba uczestników zajęć powinna wynosić 2-4 dzieci.

3) Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć do 10.

9.. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:

1) porad

2) konsultacji

3) warsztatów i szkoleń

11. Udział dzieci w zajęciach specjalistycznych odbywa się za zgodą rodziców (prawnych opiekunów)

12. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkola tworzy się zespół nauczycieli i specjalistów do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalają wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

Realizują go w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz dodatkowych, które ustala dyrektor.

 1. Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegają na współpracy z rodzicami, ze specjalistami oraz w zależności od potrzeb z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi lub innymi osobami, których wiedza i umiejętności będą pomocne w zaplanowaniu pomocy dla dziecka.

13.Zadania psychologa, pedagoga, nauczyciela, logopedy, terapeuty i dyrektora określa szczegółowo treść Rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

14 Porady, konsultacje, warsztaty oraz zajęcia psycho- edukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb, nauczyciele i specjaliści posiadający odpowiednie przygotowanie do zajęć specjalistycznych.

15. W przedszkolu mogą być zatrudnieni: logopeda, terapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

16.W przypadku dzieci, które uczęszczają do przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola wskaże placówki, które, w porozumieniu z organem prowadzącym, organizują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i różne formy współpracy z jego rodziną.

17. Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, mogą być objęte indywidualnym, obowiązkowym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.

18. Opinię o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego wydają zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

§ 6.

1. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo i opiekę w taki sposób, że:

1) każdy oddział powierzony jest opiece nauczycieli

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący;

3) w grupie najmłodszej oprócz nauczyciela, powinien być zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela;

4) w Przedszkolu organizuje się zajęcia i zabawy ruchowe w sali i ogrodzie przedszkolnym:

  1. stopień trudności i intensywności zabaw i ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i możliwości dzieci;

  2. prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci biorące udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach;

  3. zabawy i zajęcia ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci;

  4. urządzenia ogrodowe do zabaw ruchowych są mocowane na stałe;

  5. stan terenu do zabaw, stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza się przed każdymi zajęciami;

  6. w miejscach przeznaczonych do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych (sala, ogród przedszkolny) umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń;

  7. podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc pracownika obsługi.

5) Przedszkole może organizować zajęcia, wycieczki i imprezy turystyczno-krajoznawcze:

  1. przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem Przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, specyfikę zajęć i imprez oraz warunki, w jakich będą się odbywać, z zastrzeżeniem, że na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;

  2. organizacje i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej;

  3. dyrektor Przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych;

  4. zadania kierowników wycieczek regulują odrębne przepisy;

  5. program wycieczki lub imprezy, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor Przedszkola;

  6. każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu;

  7. z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie prawni); każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczących;

  8. w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznania z nimi dzieci przed wyjściem w teren.

6) Przedszkole podejmuje działanie bezpośrednio związane ze zdrowiem wychowanków:

a) każde podanie leków w Przedszkolu, w szczególności w uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe), może odbywać się wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów, na pisemne ich życzenie- rodzic powinien zamieścić w piśmie nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia dziecka;

b) rodzice zobowiązani są przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w dniu rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

Po odbytej chorobie, ewentualnej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż 3 dni należy również dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka;

c) w Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie (poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach);

d) w przypadku zachorowania dziecka na terenie Przedszkola niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów), którzy zobowiązani są odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe

e) w sytuacji, kiedy stan zdrowia dziecka w ocenie pracowników zagraża jego zdrowiu, wzywa się pogotowie ratunkowe i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych), a w nagłych przypadkach udziela się dziecku pierwszej pomocy.

7). W Przedszkolu obowiązują następujące szczegółowe zasady przeprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych):

a) dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach określonych w umowie cywilno- prawnej zawartej pomiędzy rodzicami ( opiekunami prawnymi) a przedszkolem; nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą przekazania go przez rodzica (opiekuna prawnego) i ponosi ją do momentu wydania dziecka rodzicowi (opiekunowi prawnemu),

b) dziecko może być odebrane z Przedszkola wyłącznie przez rodzica (opiekuna prawnego) lub osoby, które zostały wymienione w Karcie zapisu dziecka do przedszkola - musi zawierać dane osobowe osoby odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, upoważniona przez rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie osoba do odbioru dziecka z przedszkola zapewnia mu pełne bezpieczeństwo,

c) dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienionej w Karcie zapisu dziecka do przedszkola, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodzica (opiekuna prawnego),

d) nie wydaje się dziecka rodzicowi (opiekunowi prawnemu), który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; w takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się drugim rodzicem dziecka, jeżeli nie jest to możliwe – powiadomić policję;

e ) w przypadku powtarzających się sytuacji odbierania dziecka przez rodzica, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, Przedszkole zobowiązane jest powiadomić sąd rodzinny i nieletnich, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka o zaniedbywaniu obowiązków rodzicielskich,

f) dopuszcza się możliwość wydania dziecka rodzeństwu, które ma ukończone 14 lat na pisemne upoważnienie rodziców (prawnych opiekunów),

g) szczegółowe zasady w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola regulują procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu, wydane zarządzeniem dyrektora przedszkola i obowiązujące wszystkich pracowników oraz rodziców.

8)W Przedszkolu obowiązują Procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w placówce, a w szczególności: PROCEDURY: dotyczące odbioru dziecka z przedszkola w tym:

Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki.

Postępowanie w przypadku gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu .

Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku.

Dotycząca przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek.

Dotycząca postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Postępowania w przypadku stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka

Regulaminu zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowanych wycieczek poza teren przedszkola.

2. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

3.Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

4.Procedury obowiązujące w przedszkolu zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.

Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje

§7.

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Rada Rodziców

§8.

Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy i placówki

oświatowej, który w szczególności:

 1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

 2. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

 1. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników obsługi;

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny;

 1. dopuszcza do realizacji wybrane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

 1. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 1. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

 1. wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;

 1. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie i organizowanie administracyjnej obsługi przedszkola;

 2. sprawuje kontrolę zarządczą dla zapewnienia realizacji celów i zadań przedszkola w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 1. współpracuje w wykonywaniu zadań z radą pedagogiczną, radą rodziców i rodzicami;

 2. wyraża zgodę na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem;

 3. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla potrzebujących dzieci, rodziców i nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; odpowiada za prowadzenie prawidłowej dokumentacji w/w;

 4. reprezentuje przedszkole na zewnątrz poprzez współpracę z urzędami, instytucjami, fundacjami, zakładami pracy itp.celem ścisłej współpracy ze środowiskiem , promowania przedszkola oraz pozyskiwania sponsorów.

§9.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele przedszkola,

a jej przewodniczącym jest dyrektor przedszkola.

Kompetencje rady pedagogicznej są następujące:

 1. zatwierdzanie planów pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola;

 1. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

 1. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 1. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci przyjętych do przedszkola;

 1. opiniowanie organizacji pracy przedszkola, planu finansowego, wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień, propozycji dyrektora w sprawach przydziału stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć;

 1. przygotowanie projektu statutu przedszkola, jego zmian i uchwalenie go;

 1. występowanie do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora;

 1. występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, jego dyrektora lub nauczyciela;

 1. podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu;

 1. uchwalanie regulaminu swej działalności;

 1. protokołowanie przebiegu posiedzeń;

§10

Rada Rodziców jest tworzona uchwałą ogółu rodziców.

Do kompetencji rady rodziców należy:

 1. wspieranie działalności statutowej przedszkola;

 1. uchwalanie regulaminu swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;

 1. występowanie do innych organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

 1. organizowanie prac użytecznych dla przedszkola i środowiska;

 1. współorganizowanie imprez na cele przedszkola;

 2. pozyskiwanie sponsorów dla przedszkola;

§11.

Rozwiązywanie sporów między organami:

 1. każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w niniejszym statucie i regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami prawa;

 2. dyrektor przedszkola w wykonaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami przedszkola i ułatwia kontakty i współdziałanie zainteresowanych organów;

 1. dyrektor przedszkola zapewnia bieżąca wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach;

 1. w przypadku zaistnienia sporów między organami przedszkola, z wyłączeniem dyrektora przedszkola, organem właściwym do ich rozstrzygania jest dyrektor przedszkola - od rozstrzygnięcia organom przysługuje prawo do odwołania się, w terminie 14 dni, do organu prowadzącego;

 1. jeśli stroną sporu jest dyrektor przedszkola, wówczas organem właściwym do

  rozstrzygnięcia sporu jest organ prowadzący przedszkole - rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie;

Organizacja przedszkola

§12.

 1. Przedszkole jest pięcio - oddziałowe.

 2. Do realizacji celów statutowych przedszkole ma następujące pomieszczenia:

  4 sale zajęć, salę rytmiczną zaadoptowaną na salę zajęć, szatnię dzieci, sanitariaty, kuchnię z zapleczem, teren przedszkolny wyposażony w sprzęt sportowo- rekreacyjny i piaskownice.

§13.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

 3. W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba dzieci nie powinna przekraczać 20, w tym 5 niepełnosprawnych.

 4. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwu nauczycielek, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (opiekunów prawnych).

 5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§14

 1. Praca wychowawczo- opiekuńcza i dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań.

  Czas trwania zajęć dodatkowych, a w szczególności: zajęć umuzykalniających, nauki języka angielskiego, oraz kółka plastycznego powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1/ z dziećmi w wieku 3-4 lata około 15 -20 minut,

2/ z dziećmi 5-6 lat około 30 minut.

4. W przedszkolu- za zgodą rodziców- organizuje się w ramach planu zajęć

przedszkolnych, naukę religii w wymiarze 2 zajęć przedszkolnych tygodniowo dla co najmniej 7 dzieci.

Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych

i zatwierdzonych przez władze Kościoła.

W grupach dzieci 5-cio i 6-letnich naukę religii finansuje organ prowadzący.

§15.

Sprawowanie opieki nad dziećmi:

 1. W czasie pobytu w przedszkolu opiekę nad dziećmi sprawują nauczycielki i personel pomocniczy;

  -w czasie pobytu dzieci poza budynkiem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują nauczycielki i wyznaczony personel pomocniczy;

  -w czasie wycieczek autokarowych na 1 opiekuna przypada maksymalnie 10 wychowanków - do pomocy personelowi włączani są wtedy rodzice;

 2. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i z niego odbierane przez rodziców

  (prawnych opiekunów), lub osoby dorosłe, przez nich upoważnione na piśmie (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielce lub dyrektorowi);

3. W przypadku, gdy opieka nad dzieckiem została sądownie przyznana jednemu z rodziców, a rodzice nie potrafią się porozumieć co do kwestii odbierania dziecka z przedszkola, przedszkole respektuje postanowienia sądu.

4. W przypadku, gdy po dziecko przyjdzie upoważniona osoba, ale w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pracownicy przedszkola odmawiają jej wydania dziecka kontaktują się z inną upoważnioną do odbioru dziecka osobą,

a w ostateczności, jeśli nie ma kto odebrać dziecka, zgłaszają sprawę na policję.

§16.

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu regulują

odrębne przepisy.

§17.

1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku

szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez

dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ

prowadzący, który wyznacza termin jego sporządzania.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów;

 2. tygodniowy plan pracy nauczycieli- – w tym ilość godzin ponadwymiarowych

 3. liczbę dzieci przyjętych na dany rok szkolny wg roczników;

4) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników pedagogicznych,

administracyjnych i obsługowych;

5) stopień awansu zawodowego nauczycieli i informację o realizacji ścieżki awansu

6) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych

przez organ prowadzący przedszkole.

Organizacja pracy.

§18.

1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez

dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem

zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

Ramowy rozkład jest wywieszany na tablicy ogłoszeń.

630-730

730-830

830-900

900-1000

1000-1120

1120-1200

1200-1415

1415-1440

1440-1530

1530-1630

Przychodzenie dzieci, zabawy swobodne, rozmowy nauczyciela z dziećmi, czynności opiekuńcze (dyżur w 1 sali);

Zabawy dowolne i tematyczne w sali, praca indywidualna, obserwacje dzieci, prace porządkowo- gospodarcze, zestawy zabaw ruchowych i ćwiczeń porannych;

Przygotowanie do śniadania, śniadanie

Zajęcia i zabawy dydaktyczne realizowane z dziećmi wg wybranego zestawu programów;

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu połączony z obserwacjami przyrodniczymi, zabawami zorganizowanymi i swobodnymi na placu zabaw, spacery, zabawy zorganizowane i dowolne w sali;

Przygotowanie do obiadu i obiad;

Dzieci 3-letnie- przygotowanie do - i leżakowanie,

pozostałe dzieci: toaleta poobiednia, relaksacja, pobyt na świeżym powietrzu, obserwacje dzieci, prace porządkowe i gospodarcze na terenie lub w sali, zabawy dowolne i zorganizowane nauczyciela z całą grupą i indywidualne, zajęcia dodatkowe;

Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek;

Swobodne zabawy dzieci, praca indywidualna;

Dowolne zabawy dzieci w sali lub na terenie przedszkolnym, czynności opiekuńcze, rozchodzenie się dzieci do domów ( dyżur w 1 sali)

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielki, którym powierzono

opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład

dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§19

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych

przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

2.Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, czyli realizacja podstawy programowej w przedszkolu wynosi 5 godzin i odbywa się w godzinach 800-1300

Poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia tzw. dodatkowe typu: rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, nauka języków obcych, taniec współczesny, religia (w grupach dzieci 5- i 6-cio- letnich.).

Są one również prowadzone nieodpłatnie przez nauczycielki zatrudnione w przedszkolu, po realizacji podstawy programowej tj po godz. 13 00.

Zasady odpłatności

§120.

1. W przedszkolu podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest nieodpłatnie w godz.800-1300.

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje art. 14 ust. 5a Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r. poz. 827 ) oraz postanowienia Uchwały Rady Miasta Gostynina nr 51/IX/2011 z dnia 31 maja 2011r.w sprawie ustalenia czasu realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

2. Za świadczenia przedszkola wykraczające poza bezpłatny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej rodzice (opiekunowie) dzieci ponoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka , zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą między rodzicem a przedszkolem

3. Oprócz w/w opłaty rodzice ponoszą w 100% koszty wyżywienia dzieci. Stawka dzienna żywieniowa jest jednakowa dla wszystkich przedszkoli działających na terenie Gminy Miasta Gostynina.. Obejmuje ona wyłącznie koszty zakupu produktów.

4. Opłata za przedszkole wnoszona jest przez rodziców „z góry” za dany miesiąc- do 10-go każdego miesiąca . Można ją wnosić na konto w banku, lub bezpośrednio w przedszkolu.

Za nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzic otrzymuje proporcjonalnie zwrot z opłaty za świadczone usługi oraz stawką żywieniową - podczas płatności

w następnym miesiącu.

5.. Dzieci – wychowankowie korzystają z posiłków przygotowanych w Przedszkolu zgodnie z normami żywieniowymi, estetycznie podanymi.

Przedszkole nie prowadzi specjalistycznych diet

6. Personel przedszkola może również odpłatnie korzystać z wyżywienia.

Pracownicy przedszkola korzystają z posiłków wg norm dla dzieci.

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników

§21

1.Nauczyciel przedszkola ma za zadanie:

 1. dbać o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,

 2. planować i prowadzić pracę wychowawczo- dydaktyczną oraz

odpowiadać za jakość tej pracy,

 1. zapoznawać rodziców z programem (zestawem) wychowania w przedszkolu,

programami własnymi, planem rocznym i planami miesięcznymi uwzględnia- jącymi zadania i treści z aktualnie obowiązującej podstawy programowej MEN

 1. prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentować je,

5) prowadzić diagnozę przedszkolną w roku szkolnym poprzedzającym termin

możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole i poinformować o jej wynikach rodziców,

6) opracować Program Pracy Indywidualnej dla każdego dziecka z deficytem rozwojowym i udzielać fachowej pomocy celem zminimalizowania go;

7) współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, opiekę zdrowotną itp- brać aktywny udział w pracy powołanych zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom

i ich rodzicom, prowadzić stosowną dokumentację;

8) tworzyć warunki wspomagające indywidualny rozwój dzieci: poszerzać

ich zdolności i zainteresowania; likwidować braki rozwojowe oraz

zapobiegać powstawaniu bądź pogłębianiu się wad rozwojowych,

9) prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

10) współdziałać z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w sprawach

wychowania i nauczania dzieci,

11) włączać rodziców w działalność grupy, przedszkola,

12) informować rodziców o zachowaniu i rozwoju dzieci na każde ich życzenie;

13) zapoznawać rodziców z najnowszymi osiągnięciami literatury,pedagogiki

i psychologii przedszkolnej (nowoczesne metody i formy pracy, pomoce do zabaw i zajęć, fachowa literatura),

14) opracowywać i realizować programy profilaktyczne pracy indywidualnej dla dzieci mających deficyty rozwojowe oraz uzdolnionymi,

 1. 15)  zapewniać pełne bezpieczeństwo powierzonym dzieciom w czasie ich pobytu w przedszkolu  , a w szczególności:

a)szczególną uwagę zwraca na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w trakcie spacerów, wycieczek, zabaw na terenie zielonym, placu zabaw

b) pod żadnym pozorem dzieci nie mogą same pozostać w grupie( jeżeli nauczyciel musi wyjść z sali,lub zejść na chwilę z placu zabaw dzieci pozostają pod opieką woźnej oddziałowej)

c) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w trakcie korzystania z niebezpiecznych urządzeń; nożyczki, widelec, nóż,

2. Do zadań specjalistów należy:

1)opracowywanie programów pracy indywidualnej z dziećmi niepełnosprawnymi

oraz ich realizacja,

2) prowadzenie pełnej dokumentacji pedagogicznej uwzględniającej konkretne

potrzeby opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne dziecka , przedszkola i

środowiska,

3) prowadzenie zajęć logopedyczno- terapeutycznych z dziećmi

niepełnosprawnymi i z dysfunkcjami,

4) prowadzenie zajęć integrujących dzieci niepełnosprawne z grupą,

5) udzielanie dzieciom porad na terenie przedszkola i domu rodzinnego,

6) rozpoznawanie warunków życia dzieci niepełnosprawnych w domu rodzinnym,

7) dokonywanie okresowej oceny postępów dzieci niepełnosprawnych,

8) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym grupę w ich pracy z dziećmi

niepełnosprawnymi,

9) współdziałanie dyrektora przedszkola, nauczycielami grup z rodzicami, specjalistami z Poradnii Psychologiczno- Pedagogicznej i innymi specjalistami w rozwiązywaniu pojawiających się problemów związanych z organizowaniem pomocy dzieciom w zakresie kompensowania, wyrównywania i likwidowania deficytów i zaburzeń rozwojowych,

10) udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach z rodzicami oraz w

warsztatach szkoleniowych.

11) zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

3. Formy współdziałania z rodzicami (opiekunami):

1) okazjonalne spotkania indywidualne i grupowe,

2) "dni otwarte" (obserwacja dzieci podczas zajęć i zabaw zorganizowanych

i dowolnych,

3) cykliczne, stałe zebrania z rodzicami (pedagogizacja) 1x na kwartał,

4) wspólne warsztaty metodyczne dla rodziców i nauczycieli

5) udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych

Zadania innych pracowników przedszkola

1) do zadań intendenta należy:

 1. sprawowanie pieczy nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

 2. załatwianie całości spraw związanych z utrzymaniem stanu używalności

pomieszczeń i sprzętu przedszkola ( remonty, konserwacje naczynia itp.),

 1. zaopatrywanie przedszkola w żywność, napoje, sprzęt itp.,

 2. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych

dzieciom i personelowi,

 1. sporządzanie jadłospisów,

 2. wyliczanie kaloryczności posiłków,

 3. uczestnictwo w zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych i w razie

potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej i komitetu rodzicielskiego,

 1. prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

i) zbieranie odpłatności za przedszkole od rodziców i za zajęcia dodatkowe,

j) prowadzenie ksiąg inwentarzowej i materiałowej,

k)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w placówce

l) zapewnianie dzieciom bezpieczeństwo w czasie pobytu dzieci w przedszkolu:

- poprzez dbanie o nie wydawanie na sale wyszczerbionych naczyń ( eliminowanie ich z użytku)-

- wydawanie posiłków o odpowiedniej temperaturze do spożycia,

- zapewnianie picia dzieciom wg życzeń i potrzeb indywidualnych

ł) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z prawidłowej organizacji pracy w przedszkolu,2) zadania kucharza: 1. przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków, wydawanie

  nadających się do jedzenia (odpowiednia temperatura) na sale zajęć,

b) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru,

w raportach żywnościowych i dbanie o racjonalne ich zużycie,

c) uczestniczenie w układaniu jadłospisów i wyliczanie kaloryczności

podawanych posiłków,

 1. codzienne odkładanie prób żywnościowych zgodnie z wymogami,

 2. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. kierowanie praktykami uczniowskimi i dokumentowanie ich,

 4. zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w czasie pobytu dzieci w przedszkolu:

        - dbanie o nie wydawanie na sale wyszczerbionych naczyń ( eliminowanie ich   z użytku)

- wydawanie posiłków o odpowiedniej temperaturze do spożycia,

- zapewnianie picia dzieciom wg życzeń i potrzeb indywidualnych dzieci 

 1. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających

  z organizacji pracy przedszkola

3) zadania pomocy kucharza:

 1. pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,

 2. utrzymywanie w czystości i używalności sprzętu, naczyń kuchennych i pomieszczeń bloku żywieniowego,

 3. w razie potrzeby załatwianie zleconych czynności związanych

z zakupem i dostarczaniem produktów

d) zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w czasie pobytu dzieci w przedszkolu:

- dbanie o nie wydawanie na sale wyszczerbionych naczyń ( eliminowana ich z użytku)

- wydawanie posiłków o odpowiedniej temperaturze do spożycia,

- zapewnianie picia dzieciom wg życzeń i potrzeb indywidualnych dzieci

e) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora,

wynikających z prawidłowej organizacji pracy przedszkola.

4) zadania pomocy nauczycielki:

a) wypełnianie czynności opiekuńczych poleconych przez nauczyciela

danego oddziału oraz innych, wynikających z rozkładu czynności

dzieci w ciągu dnia,

b) utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

c) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora

wynikających z organizacji pracy przedszkola.

d) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwo w czasie pobytu dzieci w przedszkolu:

- pomagając nauczycielkom w zapewnianiu dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu ( usuwają z sali popsute zabawki, porządkują salę) i na terenie zielonym

- zapewniając dzieciom opiekę w sali, łazience i na terenie w trakcie krótkotrwałej nieobecności nauczycielki,

 • zapewniając bezpieczeństwo dzieciom w trakcie posługiwania się przez nie nożyczkami, widelcem, nożem5) zadania woźnej oddziałowej:

 1. utrzymywanie czystości w powierzonym oddziale i innych

pomieszczeniach,

 1. troszczenie się o mienie przedszkolne,

 2. rozdawanie dzieciom posiłków i sprzątanie po ich zakończeniu,

 3. pomaganie przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci oraz na leżakowaniu,

 4. opiekowanie się dziećmi podczas zabaw na terenie, spacerów, wycieczek,

 5. pomaganie nauczycielce w trakcie prowadzenia zajęć (szczególnie z niebezpiecznymi narzędziami), podczas posiłków, pobytu dzieci w toalecie itp

g ) zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez

przedszkole:

- pomagając nauczycielkom w zapewnianiu dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu( usuwają z sali popsute zabawki, porządkują sale i teren przedszkola, sprawdzają przed wyjściem dzieci na teren sprzęt terenowy i zgłaszają dyrektorowi ewentualne usterki lub uszkodzenia,

- zapewnia dzieciom opiekę w sali i na terenie w trakcie krótkotrwałej nieobecności nauczycielki,

- zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w trakcie posługiwania się przez nie nożyczkami, widelcem, nożem

h) wykonywanie innych, zleconych przez dyrektora czynności wynikających

z prawidłowej organizacji pracy przedszkola,

§22.

Na wniosek dyrektora i za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu

może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

§23.

Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli przedszkola i innych

pracowników określają odrębne przepisy.

 

 

 

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

§ 24.

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat. W przypadku posiadania wolnych miejsc do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

§25

1 .Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka”

§26

Określa się następujące kryteria przyjęć dzieci do przedszkola :

1) przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych kart

wypełnionych przez rodziców jeśli ich liczba nie przekracza ilości miejsc

2) jeśli liczba dzieci zgłoszona do przedszkola przekracza liczbę miejsc,

o przyjęciu decyduje Komisja, powołana przez organ prowadzący na

wniosek dyrektora. W skład Komisji wchodzą: dyrektor przedszkola,

przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel rady rodziców i przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole,

3) decyzje Komisji są protokołowane, akta Komisji łącznie z Kartami dzieci

przechowywane są w przedszkolu,

4) pierwszeństwo w przyjęciach do przedszkola mają:

-dzieci zameldowane na stałe w Gminie Miasta Gostynina;

-dzieci niepełnosprawne lub z rodzin, gdzie członek rodziny jest niepełnosprawny.

-dzieci matek lub ojców pracujących i samotnie je wychowujących;

-dzieci już uczęszczające do naszego przedszkola;

-dzieci rodziców niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji;

- pozostałe dzieci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola

5) do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne -

warunkiem przyjęcia dziecka niepełnosprawnego jest przedłożenie

dyrektorowi przedszkola orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

określającego poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia,

§27

Przyjęcia dzieci prowadzi się wg następującego harmonogramu:

1) od 1 lutego do 31 marca wydaje się i przyjmuje od rodziców

wypełnione „Karty zgłoszenia dziecka”

 1. przedszkole prowadzi rejestr wydawanych „Kart zgłoszeń do przedszkola”

 2. w kwietniu odbywa się posiedzenie Komisji Kwalifikującej dzieci na nowy rok szkolny ( jeśli liczba zgłoszonych dzieci jest większa od ilości miejsc)

 3. w najkrótszym czasie po posiedzeniu Komisji w miejscu widocznym dla rodziców wywiesza się listy dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola oraz podaje się termin i osobę do której rodzice dzieci nieprzyjętych mogą składać odwołania od decyzji Komisji

§28

W przypadku przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego

przepisy §23 i §24 stosuje się odpowiednio.

Prawa i obowiązki dzieci

§29

1.Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do :

 1. zapewnienia pełnego bezpieczeństwa,

 2. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

 3. ochrony i poszanowania godności osobistej dziecka,

 4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-

dydaktycznym i opiekuńczym, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 1. prawo do wolności,

 2. prawo do miłości, zrozumienia i akceptacji,

 3. prawo do edukacji i wszechstronnego rozwoju,

 4. prawo do opieki, zdrowia i dobrobytu,

 5. prawo do wyrażania swoich myśli,

 6. prawo do jedzenia i picia,

 7. do kształtowania swoich przekonań, poglądów i wierzenia,

12) prawo do wzrastania we własnym tempie,

13) od roku szkolnego 2009/10 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do

odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu.

 1. Do obowiązków dziecka należy:

1) stosowanie się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i przedszkolu,

2) korzystanie ze sprzętu, zabawek i innego wyposażenia przedszkola

zgodnie z jego przeznaczeniem.

3) szanowanie kolegów i nie niszczenie wytworów ich pracy,

4) bezwzględne poszanowanie nietykalności cielesnej i godności osobistej innych (dzieci i dorosłych)

5) odnoszenie się z szacunkiem do osób pracujących w przedszkolu, słuchanie ich poleceń.

Prawa i obowiązki rodziców

§30

 1. Prawa rodziców:

  1) do rzetelnej informacji o dzieciach

  2) do obserwowania zachowania swego dziecka podczas zabaw i zajęć

  3) do uzyskania fachowej literatury bądź porady specjalisty

  4) do uczestniczenia w życiu przedszkola ( m.in. wydawania opinii o pracy nauczycieli, o programach, na których przedszkole chce pracować, o imprezach uroczystościach i wycieczkach dla dzieci i z ich udziałem, o podziale środków zebranych na Radę Rodziców)

  5) do uzyskania od dyrektora informacji ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 1. Obowiązki rodziców:

 1. interesować się zachowaniem i rozwojem dziecka w przedszkolu

 2. brać udział w zebraniach ogólnych i grupowych oraz pedagogizacjach

 3. regulować na czas opłatę za przedszkole i zgłoszone zajęcia dodatkowe

 4. zapewniać dziecku bezpieczeństwo w drodze do- i z przedszkola

 5. wyjawić przy zapisie dziecka ewentualne schorzenia rozwojowe i choroby dziecka mogące wpływać na jego funkcjonowanie w przedszkolu oraz na bezpieczeństwo innych dzieci w grupie.

Pozostałe postanowienia

§31

.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do

skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

 1. ukrycia choroby zakaźnej dziecka,

 2. ukrycia choroby umysłowej i wynikającej stąd agresywności w zachowaniu

dziecka- po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

 1. uchylania się przez rodziców (prawnych opiekunów) do uiszczania

opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

4) innych sytuacji, uznanych przez radę pedagogiczną za szczególne.

§32

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi

przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają

odrębne przepisy.

§33.

1. Statut wchodzi w życie z dniem 13 09.2013r.

2. Traci moc statut Miejskiego Przedszkola nr 4 z w Gostyninie uchwalony

01.09. 2011 r.